Copyright © Dobrowolska Gabinety Stomatologiczne 2024 | Created by BezPoprawek

Dentysta Szczecin
Dentysta Szczecin
Dentysta Szczecin

Regulamin odbywania wizyt i udzielania świadczeń medycznych

Regulamin odbywania wizyt i udzielania świadczeń medycznych

Regulamin odbywania wizyt i udzielania świadczeń medycznych

Dobrowolska Gabinety Stomatologiczne Ewelina Dobrowolska,

ul. Kutrzeby 12/11, 70-296 Szczecin, NIP 8621558636, REGON 365966079, numer księgi RPWDL 000000203301

 

Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Pacjentów Dobrowolska Gabinety Stomatologiczne Ewelina Dobrowolska (dalej zwanego Gabinetem) w zakresie odbywania wizyt i udzielania świadczeń zdrowotnych. Regulamin określa również zasady potwierdzenia wizyt, opłat rezerwacyjnych, skutków nieodwołania wizyt z odpowiednim wyprzedzeniem. Zaakceptowanie Regulaminu oznacza obowiązek jego stosowania i wiąże strony, stanowiąc element umowy o świadczenie usług medycznych.

 

1. Świadczenia medyczne udzielane są w dni powszednie, w godzinach ustalonych indywidualnie według organizacji pracy Gabinetu.

 

2. Gabinet udziela świadczeń zdrowotnych odpłatnie wg aktualnego cennika. Informacji o cenach świadczeń udzielają pracownicy Gabinetu. Cennik oraz wykaz udzielanych świadczeń dostępny jest również na stronie internetowej: www.dobrowolska.szczecin.pl

 

3. Udzielenie świadczenia zdrowotnego następuje po uprzednim dokonaniu rezerwacji na określony termin wedle obowiązującego w gabinecie terminarza. Rezerwacji może dokonać Pacjent, przedstawiciel ustawowy Pacjenta lub osoba upoważniona przez Pacjenta:

- bezpośrednio w gabinecie,

- telefonicznie pod numerem: 737444470

 

4. W trakcie dokonywania rezerwacji Pacjent, przedstawiciel ustawowy Pacjenta lub osoba upoważniona przez Pacjenta ma obowiązek, na wezwanie osoby dokonującej rejestracji, podać poprawne dane Pacjenta, niezbędne do wprowadzenia rezerwacji terminu i założenia Karty Pacjenta m. in. imię, nazwisko, numer PESEL, datę urodzenia oraz adres zamieszkania. Niezbędne jest również przekazanie danych umożliwiających bezpośredni kontakt z pacjentem w kwestiach organizacyjnych, związanych z udzieleniem świadczenia takich jak: numer telefonu kontaktowego, lub adres e-mail.

 

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych dostępne na miejscu w Gabinecie.

 

5. Pracownicy recepcji, po przeprowadzeniu wstępnego wywiadu, umawiają pacjentów do lekarza zajmującego się danym rodzajem leczenia. Wizyty konsultacyjne umawiane są na 30 min , przeglądy stomatologiczne na 15-30 minut; leczenie endodontyczne - od 60 do 120 minut. Wizyty u chirurgów, na których mają odbyć się zabiegi ekstrakcji umawiane są w przedziale czasowym od 45 do 90 minut. O długości trwania kolejnych wizyt decyduje lekarz w zależności od zaplanowanego rodzaju leczenia.

 

6. Lekarze nie udzielają konsultacji telefonicznych oraz formie wiadomości email.

 

7. W dniu poprzedzającym wizytę (w godzinach 9:00-14:00) pracownicy Gabinetu kontaktują się telefonicznie z pacjentami w celu potwierdzenia obecności na umówionej wizycie w dniu następnym. W przypadku braku możliwości potwierdzenia wizyty w formie telefonicznej wysyłana jest wiadomość SMS z prośbą o potwierdzenie. Jeżeli do godziny 15:00 brak jest informacji zwrotnej, wizyta zostaje anulowana.

 

8. Gabinet zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania terminu udzielenia świadczenia w sytuacjach losowych, niezależnych od Gabinetu. O zmianie lub odwołaniu terminu Pacjent jest bezzwłocznie informowany w drodze powiadomień SMS i/lub telefonicznie przez pracownika Gabinetu.

 

9. Pacjent zobowiązany jest odwołać termin wizyty, na którą nie może się zgłosić, nie później niż 12 godzin przed planowaną wizytą.

 

10. Nieodwołanie  lub odwołanie wizyty z naruszeniem terminu wizyty zobowiązuje Pacjenta do zapłaty na rzecz Gabinetu zryczałtowanych kosztów odszkodowania za utrzymywanie gabinetu w gotowości do świadczenia usługi oraz utracone korzyści w związku z faktem, że termin pacjenta pozostanie wolny, tj. niewykorzystany przez innego pacjenta, w wysokości 100 zł. Opłata doliczona zostanie do kosztów najbliższej wizyty, powiększając jej cenę o wysokość odszkodowania.

 

11. Gabinet uprawniony jest do zwolnienia Pacjenta z konieczności uiszczenia zryczałtowanych kosztów odszkodowania, w szczególnie uzasadnionych przypadkach dotyczących Pacjenta i na jego wniosek Pacjenta.

 

12. Nieodwołanie wizyty lub odwołanie z naruszeniem terminu, o którym mowa w pkt 14, uprawnia Gabinet dodatkowo do odmowy udzielania dalszych świadczeń zdrowotnych w przyszłości, z wyłączeniem stanu nagłego zagrożenia zdrowia i życia.

 

13. W przypadku zaakceptowanych planów leczenia, opłata wnoszona przez Pacjent na poczet realizacji planu, stanowi zadatek w rozumieniu art. 394§1 k.c.

 

14. Koszty leczenia wynikają z cennika obowiązującego na dzień sporządzenia planu. Ważność planu leczenia może być ograniczona terminem.

 

15. Proces udzielania świadczeń zdrowotnych rozpoczyna się w Rejestracji, gdzie Pacjenci zgłaszają się w celu zarejestrowania wizyty. Podczas rejestracji Pacjent zobowiązany jest okazać:

- dokument tożsamości,

- skierowanie na świadczenia medyczne

 

16. Z uwagi na ich specyfikę świadczeń zdrowotnych, opłata uiszczana jest przez Pacjenta w Rejestracji niezwłocznie po zakończonej wizycie, na podstawie informacji pochodzącej od lekarza. Po uregulowaniu należności Pacjent otrzymuje paragon/fakturę.

 

17. Gabinet zastrzega sobie prawo do odmowy realizowania świadczeń, wymagających rezerwacji terminu w przypadku Pacjentów, którzy nie uregulowali należności za udzielone świadczenia zdrowotne, do czasu uregulowania zadłużenia, z wyłączeniem stanu nagłego zagrożenia zdrowia i życia.

 

18. Pacjent ma obowiązek zweryfikować poprawność danych osobowych na drukach, wydawanych przez pracowników Gabinetu. W przypadku zastrzeżeń, co do poprawności danych osobowych powinien zgłosić je przed skorzystaniem ze świadczenia medycznego.

 

19. W Rejestracji Pacjent zobowiązany jest złożyć oświadczenie dotyczące upoważnienia innych osób do zasięgnięcia informacji o stanie zdrowia i wglądu w dokumentację medyczną. Dodatkowo pacjent zobowiązany jest złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z formularzem informacyjnym dot. zasad przetwarzania danych.

 

20. Personel Gabinetu nie jest zobowiązany do udzielania świadczeń Pacjentom bez względu na ich zachowanie. Naganne zachowanie Pacjenta w postaci czynnej lub słownej agresji lub postępowanie niezgodne z postanowieniami regulaminu grozi sankcją odmowy udzielania świadczeń zdrowotnych. Rażące naruszenia porządku uprawniają Gabinet do skreślenia z listy Pacjentów.

 

21. Gabinet na rzecz Pacjentów naruszających porządek będzie udzielać świadczeń wyłącznie w sytuacji nagłego zagrożenia życia lub zdrowia. Personel udzielający świadczenia zdrowotnego w sytuacji wykluczającej odmowę podlega ochronie, jaka przysługuje funkcjonariuszom publicznym na służbie. Szczególna ochrona funkcjonariuszy publicznych skutkuje zaostrzoną odpowiedzialnością karną Pacjenta oraz ściganiu popełnionego przestępstwa z oskarżenia publicznego.

 

22. Dokumentacja medyczna lub wyniki badań (RTG) wydawane są przez pracowników Gabinetu, przedstawicielowi ustawowemu Pacjenta lub osobie upoważnionej przez Pacjenta po weryfikacji tożsamości.

 

23. Gabinet zastrzega sobie prawo do zmian grafików przyjęć, zakresu i cennika usług.

 

 

Wróć do strony głównej

Dentysta Szczecin

Ładuję stronę

Dentysta Szczecin

Dentysta Szczecin